• English
  • עברית

החזקת ילדים/משמורת -הסדרים יוצאי דופן - משמורת מפוצלת

 

אב רוצה משמורת על בנו ולא על בתו
 
שאלה
אשתי ואני מנהלים מאבק משפטי בעניין משמורת ילדינו הקטינים. ברצוני לקבל משמורת על בני הקטין אך לא על בתי. האם בימ"ש יוכל לקבוע משמורת באופן כזה?
תשובה
ככלל, ביהמ"ש אינו נוטה להפריד בין אחים, אלא אם כן, יש לכך סיבה מוצדקת יוצאת מן הכלל או שמא קיימות סיבות מיוחדות המוכחות לשביעות רצונו של ביהמ"ש, אולם, רוב הסיכויים, כי תביעה למשמורת ילד אחד מבין כמה ילדים תידחה.
 
 
משמורת מפוצלת – שני ילדים בין שני הורים
אני נמצא בתהליכי גירושין מאשתי. לאשתי ולי יש שני ילדים. אנו שוקלים לחלק את משמורת ילדינו בין שנינו, באופן שכל הורה יקבל משמורת על אחד הילדים. האם בימ"ש יאשר הסדר שכזה?
 
תשובה:
 
בעקרון, בתי המשפט אינם נוטים להפריד בין אחים ואחיות, כיוון שלהפרדתם זה מזה יש בדרך כלל השפעה שלילית על הילדים. ואולם, כל מקרה יידון על פי נסיבותיו המיוחדות, ואין ספק שביהמ"ש ימנה מומחה, שייתן את המלצותיו בעניין משמורת מפוצלת שכזו.

 

ברוטציה 

שאלה:

אני נמצא בתהליכי גירושין מאשתי. יש לנו שני ילדים והסכמנו ביננו כי המשמורת עליהם תהיה משותפת, כלומר שבכל פעם, אצל כל אחד מאתנו יישהה רק ילד אחד, בסדר מתחלף. האם יש סיכוי לכך שבית המשפט יאשר הסכם, שלפיו בכל פרק זמן נתון, כל אחד מהילדים ישהה אצל הורה אחר, וחוזר חלילה?

תשובה:

בדרך כלל, בתי המשפט אינם נוטים להפריד בין אחים ואחיות, כיוון שלהפרדתם זה מזה יש בדרך כלל השפעה שלילית ומזקת על הילדים. ואולם, כל מקרה יידון על פי נסיבותיו המיוחדות. כפי הנראה, ביהמ"ש ימנה מומחה, שיחווה דעתו בעניין משמורת משותפת שכזו, וזאת משום שלמרות ההסכמה בדבר משמורת משותפת, בפועל, היא תהיה מפוצלת,כי הילדים אמורים לחיות בנפרד זה מזה. אולם יתכן שביהמ"ש ידחה על הסף הסכם לא שגרתי שכזה, מבלי להזקק לחוות דעת של מומחה.

 

-->