• English
  • עברית

זכויות רכושיות -רכוש אחר -כספים

זכויותיה של האישה בתוכניות החיסכון של בעלה
שאלה:
האם אישה עלולה לאבד חלק מזכויותיה בתוכניות החיסכון של בעלה ובפנסיה שלו, כדי שיושג איזון, כיוון שהוא השקיע יותר כספים ברכישת בית המגורים של המשפחה, הרשום על שם שניהם בחלקים שווים?
 
תשובה:
לא! בית הדין הרבני הגדול הדגיש שתכנית חיסכון שהיתה רשומה על שמו של הבעל בלבד, היא רכוש משותף, ולא רכושו של הבעל בלבד. בית הדין הגדול פסק כי העובדה שהבעל מימן את רוב תמורת הרכישה של בית המגורים של המשפחה - לא היה בה כדי להסמיך את בית הדין הרבני האזורי לסטות מן הקווים המנחים של חוק יחסי ממון בין בני זוג - 1973, ולפסוק שתוכניות החיסכון הן רכושו של הבעל בלבד.
 
ניהול רכושם של קטינים
שאלה:
מי אמור לנהל את הכספים של ילדים קטינים אשר צפויים לקבל כספי פוליסה לביטוח חיים,לאחר פטירת אביהם?
 
תשובה:
ההורה שנותר בחיים-האם-היא האפוטרופוס הטבעי של הקטינים והאחראית לרכושם של הקטינים עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת 1962. זאת, בתנאי שהאב הנפטר לא הורה אחרת ומינה בצוואה אדם אחר לניהול הכספים של ילדיו הקטינים.
עפ"י החוק על כל הורה, בהיותו אפוטרופוס טבעי של ילדיו, להגן על רכושם של ילדיו הקטינים ולנהלו לטובתם. קיימים אפיקי השקעה מסויימים הטעונים אישור ביהמ"ש, כמו למשל, רכישת מקרקעין בשמם. כמו כן, ההורה הנותר בחיים רשאי בכל עת לפנות לבימ"ש למשפחה בבקשה למתן הוראות.
 
הוצאת כספים על מאהבת ורכוש משותף
שאלה:
האם אשה תהא זכאית לקבל בחזרה את מחצית הכספים, שבעלה ביזבז על תכשיטים ובתי מלון למען פילגשו,במסגרת איזון המשאבים ביניהם ?
 
תשובה:
כן! הוצאות שבעל הוציא על פילגשו, או על רומן שהוא ניהל מחוץ לנישואין, דומות במהותן לחובות בעלי אופי אישי במיוחד, בכך ששניהם מהווים חריגים לכלל, שלפיו בני זוג אחראים לחובותיהם של בני זוגם, אם החובות נוצרו במהלך תקופת הנישואין. כך נפסק במפורש, בחודש מאי 2002, ע"י בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא, כאשר הוא דן באחריותה של אישה לחובות ההימורים של בעלה ולהפסדיו.
לפיכך, אישה תהיה זכאית להחזר כל ההוצאות, שהיא תצליח להוכיח, שבעלה הוציא על פילגשו. כאשר בית המשפט מחליט על חלוקת רכוש משותף של בני זוג, על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג – 1973, הוצאות כאלה, שדומות להשקעה, יילקחו בחשבון בפסק הדין, כאשר בית המשפט יאזן את משאביהם של בני הזוג.

-->