• English
  • עברית

מזונות - לילדים - קטינים

פרק זה עוסק במזונות ילדים ומכיל מידע על זכותם של ילדים למזונות, ועל החיוב של הוריהם לספק אותם. במשפט הישראלי הזכות למזונות קטין מבוססת על צרכיו של הקטין, אך סכום המזונות עשוי להשתנות מחמת ההשתייכות הדתית של הוריו, גילו הילד, במקום להיות נגזרת של הכנסות הוריו, כנהוג בלא מעט מדינות אחרות בעולם. 

-->