• English
  • עברית

מזונות - אחריות משפטית לתשלום מזונות

פרק זה עוסק בעיקר באחריות משפטית של אב לתשלום מזונות ילדים, וגם באחריות של בעל עבור מזונות אישתו. בנוסף, פרק זה גם עוסק באחריות משפטית של קרובים אחרים כאשר האב לא יכול לשלם מזונות עבור ילדיו הקינים – והסב מצד האב משלם במקומו. פרק זה זם מתייחס לשאלות רלוונטיות לכל אדם אשר נגדו הוגשה תביעת מזונות.


-->