• English
  • עברית

נישואין - בישראל

פרק זה עוסק בנישואין של בני דתות, זרמים ,עדות דתיות שונות או בני מיגדרים בישראל  - מי יכול להתחתן עם מי,באיזה טקס , ומי לא יכול להתחתן בישראל, במצב המשפטי הנוכחי. ראה גם נושאים אחרים  - הדין העברי- נישואין + קידושין.

-->