• English
  • עברית

זכויות רכושיות - רכוש אחר - תכולת בית המשפחה

פרק זה עוסק בזכויות בתכולת בית המשפחה.

  פירוק שיתוף במטלטלי תכולת דירה
שאלה:
איך ניתן לחלק תכולת בית מגורים בין שני בני זוג , אשר נפרדו זה מזה ואין ביניהם הסכמה בשאלה מי יקבל מה ?
 
תשובה:
הכללים שמתייחסים לחלוקת מטלטלי תכולת בית, בין בני זוג שנפרדים או מתגרשים זה מזה, מפורטים בחוק המיטלטלין – 1971. חוק זה קובע, שכל אחד מן השותפים זכאי לבקש את פירוק השיתוף במיטלטלין המשותפים.
אם קיים הסכם בין בני הזוג, אשר מגביל את הזכות לבקש את פירוק השיתוף, אזי בית המשפט יכול להורות על פירוק השיתוף על אף קיומו של ההסכם ,אם הוא רואה לנכון לעשות כן בנסיבות המיוחדות של העניין.
החוק מוסיף וקובע, שהרכוש צריך להתחלק בהתאם להסכם בין השותפים , אך בהעדר הסכם , בהתאם להוראות ביהמ"ש .
בית המשפט רשאי:
א. להחליט מי מבני הזוג יקבל פריט זה או אחר .
ב. להורות על מכירת המיטלטלין ועל חלוקת התמורה בין בני הזוג לשעבר.
ג. לחלק את המיטלטלין בין בני הזוג באופן אחר, שהוא , לדעתו , הוגן ויעיל בנסיבות העניין.
כאשר בני זוג אינם מסוגלים להגיע להסדר מניח את הדעת, בכוחות עצמם, בעניין חלוקת המיטלטלין שלהם, לנוכח ניכור או ריבוי מחלוקות ביניהם, אזי לבקשת מי מהם, עשוי להתמנות ע"י ביהמ"ש כונס נכסים, אשר אמור לכנוס יחד את המיטלטלין ולחלקם בין הצדדים בצורה שוות ערך, במידת האפשר, או למוכרם, בשוק החופשי, בהתאם להערכת שמאי ולכל המרבה במחיר , ופעולותיו מתבצעות במסגרת הליך של כינוס נכסים, אשר בסופו, ביהמ"ש אמור לפסוק את שכר טירחתו ,לפי היקף פעולותיו .
 
פירוק שיתוף ברכוש שנגנב
שאלה:
האם לאשה יש זכויות כלשהן במטלטלין יקרי ערך,אשר היו ברשות בעלה ובשימושו,ונגנבו ממנו?
 
תשובה:
פירוק שיתוף ברכוש, בין בני זוג, אשר הינם נשואים ואמורים להתגרש זה מזה ,מתבצע, כפועל יוצא , מעקרון השיתוף בנכסים, שמונח ביסוד הנישואין. כאשר מתבצע פירוק השיתוף ,עוסקים ודנים בנכסים קיימים ולא בנכסי העבר. אם היו לאחד מבני הזוג כספים או נכסים שירדו לטמיון בעבר, למשל, כתוצאה מאובדן או כתוצאה מהשקעה לא מוצלחת אזי ,אין כוללים את הנכסים שאבדו במסגרת הרכוש המשותף, בשעת הפירוק, כי אינם בנמצא ,באותה עת ,אולם זאת למעט במקרים של הברחת רכוש או נסיון של הערמה על ביהמ"ש.
רכוש שהוברח אומנם איננו בנמצא, אך הוא אמור להילקח בחשבון בעת פירוק השיתוף ברכוש המשותף .
 
 
כלב משותף של בני זוג – רכוש משותף וחלוקתו
שאלה:
מה יעלה בגורלו של כלב המשמש כחיית מחמד ,אשר בעליה אינם מסוגלים להגיע להסכמות בעניינו ,ואף אחד מהם אינו מוכן לוותר עליו במסגרת הליך הגירושין ?
 
תשובה:
חיית מחמד שנרכשה במהלך הנישואין מהווה רכוש משותף, ובית המשפט יכול להחליט מה יעלה בגורלה, כאשר הוא דן בתביעה לחלוקת הרכוש של בני הזוג, כאשר הם אינם יכולים להגיע להסכמות בכוחות עצמם. ככלל, ביהמ"ש יכול להורות על מכירת הרכוש המשותף, ועל חלוקת תמורת המכירה בין בני הזוג. למרות שיהיה זה במסגרת סמכותו של ביהמ"ש לעשות זאת, כאשר מדובר בכלב ששוררת מחלוקת בין בני הזוג לגביו, ביהמ"ש יכול באותה מידה לבחור באפשרות אנושית יותר (או כלבית יותר), ע"י כך שהוא יורה, שלצדדים תהיה "משמורת משותפת" על חיית המחמד, באופן שהיא תחלק את זמנה בין שני בעליה.
 
 

 

-->