• English
  • עברית

החזקת ילדים/משמורת -הסדרים יוצאי דופן - משמורת משותפת

 

משמורת משותפת – מי מחליט בנושא
שאלה:

בעלי ואני נמצאים בהליכי גירושין. נפרדנו כאשר התגוררנו בדירה שכורה. אני עזבתי את הדירה ביחד עם ילדתנו, ועברתי לגור איתה בדירה שכורה אחרת, שנמצאת באותה שכונה בעיר מגורינו. בעלי מתעקש על משמורת משותפת. אינני יודעת מי אמור להחליט בנושא, אנחנו (ההורים) או בית המשפט?

תשובה:

בסופו של דבר בית המשפט מחליט בנושא המשמורת. כאשר הורים חלוקים בדעתם בנושא משמורת משותפת, בית המשפט הוא זה שאמור להחליט בנושא. ואולם, גם כאשר ההורים מסכימים על משמורת משותפת, בדרך כלל, אין הסכמתם מספיקה כשלעצמה. בית המשפט בדרך כלל מבקש חוות דעת/המלצות של מומחה או פקיד סעד שהוא ממנה, בשאלה אם משמורת משותפת תהיה לטובתו של הילד. ככלל, כאשר הורים גרים בסמיכות זה לזה ומשתפים ביניהם פעולה, עשויה להישקל בחיוב המשמורת המשותפת.

ואולם, לאחר הפרידה של ההורים, סביר להניח שאחד מהם יעבור לגור בעיר אחרת, בשל חבר/ה חדשים, מפאת מקום עבודה חדש, או לימודים. הדבר עלול שלא לעלות בקנה אחד עם משמורת משותפת. לדוגמא, הילד איננו יכול ללמוד בעת ובעונה אחת בשני מוסדות חינוך שונים. במקרה כזה, סביר יותר שבית המשפט ישקול להעניק משמורת בלעדית לאחד מההורים, תוך הענקת זכויות ביקור נרחבות להורה האחר וזאת כדי לעודד המשכיות וקביעות בסגנון החיים של הילד

 
משמורת משותפת-חוסר התאמה
שאלה
באילו נסיבות לא תוענק משמורת משותפת לשני הורים על ילדים הקטין?

תשובה
במקרים בהם אחד ההורים: מכור לסמים ו/או לאלכוהול, אלים או חסר מסוגלות הורית מכל סיבה אחרת. בנוסף, גם כאשר שני ההורים הינם אנשים נורמטיביים, ייתכן מצב שבו לא תוענק להם משמורת משותפת. זאת אם התקשורת ושיתוף הפעולה ביניהם דלים מאוד או אם אין באפשרותם לנהל שני בתים במרחק גיאוגרפי סביר זה מזה.

 
משמורת משותפת
שאלה:

בעלי ואני החלטנו להתגרש זה מזו. שנינו מאוד קרובים לילדינו, יש בינינו מידה רבה של שיתוף פעולה, החלטנו להתגורר באותו איזור ויש בינינו הסכמה על משמורת משותפת, האם הדבר אפשרי ?

תשובה:

משמורת משותפת הינה פיתרון שיכול להתאים במקרה של שיתוף פעולה בין שני ההורים. הרעיון הוא שהילדים גרים לסירוגין עם כל אחד מההורים, כאשר זמן השהייה שלהם במחיצת ההורים מתחלק שווה בשווה, לערך. בדרך כלל סידור שכזה דורש מגורים סמוכים של ההורים זה ליד זה. משמורת משותפת רווחת יותר בקרב ילדים בגיל העשרה.

 
משמורת משותפת-נסיבות
שאלה
באילו נסיבות תביעה למשמורת משותפת של קטין המוגשת ע"י אב עשויה להצליח
תשובה
תביעה מסוג זה אינה שכיחה ומשמורת משותפת מוענקת ע"י בימ"ש למשפחה בנסיבות יוצאות מן הכלל. סיכויי ההצלחה של תביעה למשמורת משותפת גבוהים, אם בימ"ש ישוכנע כי הדבר הינו לטובת הקטין ואם תסקירי והמלצותיהם של אנשי המקצוע ימליצו על קביעתה של משמורת משותפת. הגורמים אשר יישקלו הינם רמת שיתוף הפעולה בין ההורים, המרחק בו גרים ההורים זה מזה, עמדתו של הקטין (תלוי בגילו/רמת בשלותו), וכל סיבה מיוחדת התומכת בכך שעל המשמורת להיות משותפת. ככלל, ביהמ"ש יימנע מלהעמיד את הקטין במצב העלול לגרום לו להיות חצוי בין הוריו וחשוף למחלוקות פנימיות בין ההורים ומסרים מנוגדים. לכן, משמורת משותפת דורשת מההורים רמה גבוהה של מחוייבות ושיתוף פעולה ביניהם.
 
 
החלפת משמורת משותפת למשמורת של אחד ההורים
שאלה:

מה הדין, כאשר ניתנה להורים משמורת משותפת על ילדם, אך אחד מהם עובר לגור במקום מרוחק?

תשובה:

כאשר אחד מההורים, שיש להם משמורת משותפת על ילדם הקטין, עובר לגור במקום מרוחק, אזי עשוי להתרחש שינוי במשמורת, באופן שלאחד מההורים תהיה משמורת בלעדית, ואילו להורה האחר תהיינה זכויות ביקור נרחבות.

בבסיס של משמורת משותפת מונחת העובדה שההורים מתגוררים בסמוך זה לזה, ושיש דרגה גבוהה של שיתוף פעולה ביניהם. כאשר המצב משתנה, והמרחק הגיאוגרפי בין ההורים גדל, סביר להניח שהמשמורת המשותפת כבר לא תהיה מעשית, והיא גם לא תעלה עוד בקנה אחד עם טובת הילד. ההורים יכולים להיאבק ביניהם על המשמורת, או להגיע להסכמה בנושא, ולהגיש לבית המשפט בקשה משותפת לשינוי המשמורת. בשני המקרים בית המשפט יחליט למי מההורים תינתן משמורת בלעדית, ולמי מהם יינתנו זכויות ביקור נרחבות. כאשר בית המשפט ייתן את החלטתו, השיקול של טובת הילד יהיה השיקול המכריע.

 

-->