• English
  • עברית

מזונות - לילדים - מעל גיל 18

פרק זה עוסק בחיוב לשלם מזונות לילדים בגירים,אשר הינו חריג לכלל המחייב תשלום מזונות לקטינים. חריג זה בא לידי ביטוי במספר מצבים שכיחים.

-->