• English
  • עברית

מזונות - הגדלת/הקטנת מזונות

פרק זה עוסק בהגדלת/הקטנת מזונות או הגנה מול תביעה כזו. נקודה מרזית היא האם התקיים שינוי משמעתי בנסיבות המצדיקות עלייה או ירידה במזונות. נושא חשוב שזוכה בהתייחסות כאן הוא זכות עצמאית של קטין להגישתביעת מזונות – אפילו שהורים הסכימו בעניין מזונותיו-->