• English
  • עברית

זכויות רכושיות - רכוש אחר- משק חקלאי

פרק זה עוסק בזכויות במשק חקלאי.
 
משק חקלאי – הסכמת ההורים להעביר את הזכויות בו
שאלה:
האם אחד מבין שני הורים יכול להחליט על דעת עצמו,מי מילדיו יהא "בן ממשיך" במשק החקלאי השייך לזוג ההורים?
 
תשובה:
לא! בתיק שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בחודש אוגוסט 2002, ה"מנהג" שלפיו אחד מילדי בני הזוג יכול היה להתמנות ל"בן הממשיך" של משק חקלאי במושב, מכח הסכמה של אחד מבני הזוג בלבד, הוכרז כבלתי תקף. באותו מקרה, שתי אחיות הגישו תביעה לביטול העברת הזכויות במשק לאחיהן, ולהכרזה על כל הילדים כזכאים באופן שווה לרשת את הזכויות במשק, על פי חוק הירושה – 1965. הנתבע טען שאביו חתם על הצהרה בשנות השבעים, לפני מותו, שבה הוא מינה אותו ל"בן ממשיך", ושהתחייבות זו של האב חייבה אף את האם, כפי שהיה המנהג באותה תקופה. במקור, בני הזוג קיבלו רשות משותפת לגור במשק ולהשתמש בו מהסוכנות היהודית, למרות שרק האב חתם על המסמכים. בית המשפט דחה את הטענות האלה, בהבחינו בין קבלת זכויות מכח חתימת אחד מבני הזוג, לבין אובדן זכויות באותה דרך. חתימת אחד מבני הזוג הספיקה לצורך קבלת זכויות רכושיות עבור שני בני הזוג מן הרשויות, אך איננה מספקת לצורך העברת הזכויות של בן הזוג שלא חתם, בנסיבות מקרה זה, כך פסק בית המשפט. בזמנו, חזקת השיתוף בנכסים חלה על יחסי הממון בין בני הזוג, והאם לא יכלה לוותר על הזכויות האלה, אלא אם כן הוכחה הסכמתה. בנסיבות המיוחדות של המקרה, הסכמתה של האם לא הוכחה.
 
בן מאומץ יכול להיות "בן ממשיך" במושב
שאלה:
האם בן שאומץ ע"י בעלי משק, שיש להם ילדים ביולוגיים משלהם, יכול להיחשב ל"בן ממשיך" של הוריו המאמצים?
 
תשובה:
כן! תקנות האגודות השיתופיות (חברות) - 1973 קובעות במפורש שבן מאומץ יכול להיות "בן ממשיך" במושב.
 
 
נכד יכול להיות "בן ממשיך" במושב
שאלה:
האם נכד של בעלי משק במושב יכול להיות "בן ממשיך" שלהם?
 
תשובה:
כן! תקנות האגודות השיתופיות (חברות) - 1973 קובעות במפורש שנכד של בעלי משק במושב יכול להיות "בן ממשיך" במושב.
 
 

-->