• English
  • עברית

ייעוץ משפטי - תעריף

ייעוץ משפטי בטלפון:

  • עד 15 דקות- ₪ 250 + מ.ע.מ ( 17% ) לייעוץ בישראל
  • עד 30 דקות- ₪ 500 + מ.ע.מ ( 17% ) לייעוץ בישראל
  • עד 60  דקות- ₪ 800+ מ.ע.מ ( 17% ) לייעוץ בישראל
  • תשלום מראש

ייעוץ משפטי - פגישה אישית במשרדנו:

  • 800 ₪ + מ.ע.מ  ( 17% ) לכל שעת ייעוץ ו/או עבודה, בישראל

 

-->